ul. Wczasowa 1A 43-241, Łąka

Szalunki kartonowe

Głowice i bazy do kolumn

Ofer­u­jemy żel­be­towe bazy i głow­ice, w różnych rozmi­arach, dos­tosowanych do śred­nicy szalunku.

W stałej ofer­cie posiadamy:

  • bazy do kolumn
  • ozdobne głow­ice do kolumn

Bazy i głow­ice są dostępne w trzech stylach:

Kolumna dorycka

Dorycka prosta, bez zdobień

W stałej ofer­cie dostępne są następu­jące rozmi­ary baz i głowic:

Śred­nica rury sza­lunkowej [mm] Wymi­ary bazy/​głowicy [cm]
200 31x31x16,5
250 40×40×20
300 45×45×22
350 50×50×12
400 56×56×23
Kolumna Koryncka

Koryncka bogato zdo­biona, wysoka

Kolumna jońska

Jońska bogato zdo­biona, niska

Ceny

Mon­taż głow­icy i bazy na kolumnie

Montaż głowicy i bazy na kolumnie

Baza jest umieszczana pod kolumną, głow­ica ponad. W związku z tym, muszą one zostać zamon­towane przed założe­niem sza­lunku kartonowego.

Zobacz też: rury sza­lunkowe z kartonu

Zobacz instrukcję wyko­na­nia filara

Style architek­ton­iczne

Styl kolumny nadaje charak­ter budowli. Na ostate­czny efekt kolumny mają wpływ przede wszys­tkim jej pro­por­cje oraz baza i głowica.

Więcej infor­ma­cji o sty­lach architek­ton­icznych można znaleźć w Wikipedii:

Budynek z gotowymi kolumnami