ul. Wczasowa 1A 43-241, Łąka

Szalunki kartonowe

Szalunki kartonowe

Sza­lunki kartonowe, kiedyś niedoce­ni­ane, dziś biją reko­rdy pop­u­larności dzięki cechom takim jak:

Sza­lunki kartonowe są uży­wane przede wszys­tkim w lże­jszym budown­ictwie do wykony­wa­nia filarów, pod­pór, słupów i różnego rodzaju ele­men­tów kon­struk­cyjnych, przy których wyko­nanie trady­cyjnego sza­lunku drew­ni­anego lub deskowa­nia sys­te­mowego jest zbyt pra­cochłonne lub nieuza­sad­nione ekonomicznie.

Najpop­u­larniejszymi sza­lunkami kartonowymi są rury sza­lunkowe.